Reklamačný poriadok


1 Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na poskytované služby alebo dodané produkty zo strany Mgr. Lukáša Štefáneka – TOPCONNECTION, s miestom podnikania Kátlovce 193, 91955 Kátlovce, IČO: 51 106 655, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 250-39959 (ďalej ako „TOPCONNECTION“)

Reklamačný poriadok je záväzný pre TOPCONNECTION aj objednávateľa.

Reklamačným poriadkom TOPCONNECTION informuje objednávateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v mieste podnikania TOPCONNECTION a je zverejnený na webovej stránke TOPCONNECTION.

Momentom zaplatenia ceny za objednanú službu alebo produkt objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

2 Výklad pojmov
TOPCONNECTION sa rozumie poskytovateľ služieb a dodávateľ produktov Mgr. Lukáš Štefánek – TOPCONNECTION, s miestom podnikania Kátlovce 193, 91955 Kátlovce, IČO: 51 106 655, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 250-39959.

Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s TOPCONNECTION zmluvu, a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

Spotrebiteľom sa rozumie objednávateľ (fyzická osoba), ktorému TPCONNECTION poskytol služby alebo dodal produkt pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby alebo dodaného produktu.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby alebo dodaného produktu, výmenou služby a produktu za iné, vrátením ceny účtovanej za poskytovanú službu alebo dodaný produkt, vyplatenie primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytovanú službu alebo dodaný produkt alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

3 Zodpovednosť za vady
TOPCONNECTION zodpovedá za to, že poskytovaná služba a dodaný produkt spĺňajú požiadavky na kvalitu v súlade s ich charakterom a uzavretou zmluvou.

TOPCONNECTION zodpovedá za vady poskytovanej služby a dodaného produktu. Záručná doba je 24 mesiacov.

4 Uplatnenie reklamácie
Objednávateľ si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu poskytovanej služby alebo dodaného produktu, právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu písomne, na adrese TOPCONNECTION, e-mailom na e-mailovej adrese TOPCONNECTION alebo v mieste podnikania TOPCONNECTION.

Pri uplatnení reklamácie objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, prípadne sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu poskytovanej služby alebo dodaného produktu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa objednávateľa k vade došlo. Objednávateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.

TOPCONNECTION nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené objednávateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu.

5 Vybavenie reklamácie
TOPCONNECTION je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od poskytovania služby alebo dodania produktu, môže TOPCONNECTION vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak TOPCONNECTION zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od poskytovania služby alebo dodania produktu, je TOPCONNECTION povinný informovať objednávateľa o tom, komu možno poskytovanú službu alebo dodaný produkt na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

TOPCONNECTION je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorým je kópia reklamačného protokolu. Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, TOPCONNECTION je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa objednávateľ informuje na spôsob vybavenia reklamácie:
a) pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je TOPCONNECTION oprávnený informovať objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie; v prípade, ak reklamovaná poskytnutá služba alebo dodaný produkt bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na spôsob vybavenia reklamácie v tomto servise;
b) po uplynutí 30 dňovej lehoty, je TOPCONNECTION povinný informovať objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas; v prípade, ak reklamovaná poskytnutá služba alebo dodaný produkt bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na dôvod zdržania vybavenia reklamácie v tomto servise; ak s tým objednávateľ súhlasí, môže komunikovať s autorizovaným servisom priamo.

TOPCONNECTION si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality poskytovanej služby alebo dodaného produktu spôsobili:
a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
b) neodborné alebo neoprávnené zásahy objednávateľa alebo iných tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah;
c) ak objednávateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 24 mesiacov.

6 Spôsob vybavenia reklamácie
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje TOPCONNECTION a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu poskytovanej služby alebo dodaného produktu, alebo ak sa vada týka len ich súčasti, výmenu tejto súčasti, ak tým TOPCONNECTION nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady.

TOPCONNECTION môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poskytovanú službu alebo dodaný produkt za bezvadné, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa poskytnutá služba alebo dodaný produkt mohol riadne užívať, má objednávateľ právo na ich výmenu alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ má právo na výmenu poskytovanej služby alebo dodaného tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave poskytovanú službu alebo dodaný tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Objednávateľ má právo na výmenu poskytovanej služby alebo dodaného tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre väčší počet vád poskytovanú službu alebo dodaný tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak TOPCONNECTION reklamáciu nevybaví do 30 dní, objednávateľ má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, to znamená, že právo na výmenu poskytovanej služby alebo dodaného produktu alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu poskytovanej služby alebo dodaného tovaru, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má objednávateľ právo na výmenu poskytovanej služby alebo dodaného tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na objednávateľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

7 Záverečné ustanovenia
Reklamačný poriadok bol zverejnený dňa 07.09.2017 a nadobúda účinnosť dňom 07.09.2017.
TOPCONNECTION si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.